Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží

1/ Tyto Obchodní podmínky pro prodej zboží zákazníkům (dále též jen „OP“) upravují vztahy při nákupu v internetovém obchodě umístěném v rámci internetové prezentace společnosti OFFICITY s.r.o. (e-shop) na internetových stránkách www.officity.cz týkající se prodeje zboží mezi společností OFFICITY s.r.o. (dále také jen „prodávající") a kupujícím (dále také jen „kupující"). 

 2/Kupujícím odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

 I. Základní ustanovení

 1/ Prodávajícím je: OFFICITY s.r.o., IČ: 02732599, DIČ: CZ 02732599, se sídlem Praha 2, Francouzská 172/30, PSČ 120 00, společnost zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244827, tel.: +420 608 222 629.; bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 107-6961630287/0100; email: officity@officity.cz, internetové stránky www.officity.cz. Hlavním předmětem podnikání společnosti OFFICITY s.r.o. je předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to konkrétně činnost spočívající v prodeji nábytku a služeb.

 2/ Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím, těmito OP a v rozsahu těmito neupraveném i právními předpisy České republiky, tj. zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. (dále také jen „občanský zákoník") a je-li smluvní stranou spotřebitel, pak taktéž zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. To platí i v případě, že by zde byl mezinárodní prvek (i pokud by měl např. kupující bydliště nebo sídlo na území jiného státu než České republiky, apod.).

 3/ Práva a povinnosti je možno sjednat odchylně od OP v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

 4/ Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva, OP i veškeré případné další listiny, jsou vyhotoveny v českém jazyce. Veškeré případné překlady do cizího jazyka jsou pouze informativní a v případě jejich rozporu se zněním v českém jazyce je rozhodným znění v českém jazyce. Veškerá komunikace s prodávajícím (a to i po uzavření smlouvy) musí být vedena v českém jazyce.

 II. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku 

Prodávající kupujícímu v souladu se zákonem sděluje, že:

1/ Náklady na užití prostředků komunikace na dálku se neliší od základní sazby (tj. kupující hradí jen náklady internetového připojení či telefonického spojení dle smlouvy uzavřené s jeho poskytovatelem internetového připojení či s jeho telefonním operátorem a případné náklady na poštovní přepravu, když prodávající si neúčtuje žádné další platby).

2/ Případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je vyžadována dle konkrétních podmínek konkrétní uzavírané smlouvy, když kupující je v průběhu provádění objednávky na takovou povinnost (pokud zde taková povinnost je) vždy upozorněn.

3/ Ceny zboží jsou uvedeny na internetových stránkách www.officity.cz, vždy zobrazené u každého konkrétního zboží, které si může zákazník objednat. Ceny jsou uváděny vždy s uvedením toho, zda se jedná o cenu s DPH či bez DPH. Ceny jsou vždy uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, když náklady na dodání zboží však budou vždy připočteny v závislosti na zvoleném způsobu dodání zboží, když výše nákladů na dodání zboží je vždy ohledně konkrétního způsobu dodání zboží zvoleného kupujícím v rámci e – shopu uvedena (když tyto informace však platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky). V případě, že kupující požaduje dodání zboží mimo území České republiky, je povinen se předem (zejména emailem) informovat, zda do konkrétního místa dodání zboží požadovaného kupujícím prodávající dodání zboží poskytuje a na cenu dopravy. V případě osobního vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího v Českých Budějovicích , Česká republika, nejsou náklady na dodání zboží účtovány.

4/ Pokud je kupující spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku ve lhůtě 14ti dnů (čtrnácti dnů). V uvedené 14ti denní lhůtě musí být spotřebitelem odstoupení od kupní smlouvy odesláno. Uvedená 14ti denní lhůta běží ode dne následujícího po dni:

(a) jde-li o uzavření kupní smlouvy, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (odlišná od dopravce) převezme zboží,

(b) jde-li o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (odlišná od dopravce) převezme poslední dodávku zboží, nebo

(c) jde-li o uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (odlišná od dopravce) převezme první dodávku zboží;

Lhůta se počíná tak, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Spotřebitel není povinen uvádět důvod odstoupení (spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu), je však povinen specifikovat smlouvu, od níž odstupuje, ideálně s uvedením čísla objednávky a bankovního spojení pro vrácení peněz (byly-li již ze strany kupujícího uhrazeny).

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy:

(a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

(b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

(c) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5/ Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel učinit formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem) vůči prodávajícímu OFFICITY s.r.o., Francouzská 172/30, 120 00 Praha 2, email: officity@officity.cz. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel taktéž použít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.officity.cz, není to však jeho povinností.

6/ V případě, že kupující dle předchozích odstavců upravujících právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy v případě smluv uzavíraných prostředky komunikace na dálku odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Platby budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doby, kdy prodávajícímu došlo odstoupení od kupní smlouvy učiněné kupujícím (prodávající však platbu vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil spotřebitel jinak. V žádném případě tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.

7/ Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu (vždy na adresu Fr. Ondříčka 52, 370 11 České Budějovice) bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel zboží odešle zpět před uplynutím 14 dnů. Prodávající platbu vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Spotřebitel urychlí vyřízení odstoupení od smlouvy doručením obdrženého plnění na adresu prodávajícího Fr. Ondříčka 52, 370 11 České Budějovice, spolu se zasláním vystavené faktury (pokud ji již spotřebitel od prodávajícího obdržel) a uvedením čísla bankovního účtu nebo jiného spojení pro vrácení částky zaplacené spotřebitelem. Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 3000,- Kč. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

8/ Prodávající je oprávněn do 10 dnů od vrácení zboží kupujícím spotřebitelem čl. II. odst. 7/ těchto OP přezkoumat vrácené zboží, a to zejména za účelem zjištění, jestli není vrácené zboží poškozeno či opotřebeno.  

9/ Prodávající neposkytuje pro případ, že spotřebitel nebude souhlasit se způsobem vyřízení odstoupení od smlouvy, další interní postupy mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů.

10/ Prodávající neposkytuje žádné garance ani záruky, kromě záruk vyplývajících z právních předpisů a záruk, které nad rámec právních předpisů prodávající poskytne na základě výslovného ujednání ve smlouvě či výslovně uvedené v těchto OP. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

III. Systém objednávání

1/ Objednávka zboží a služeb se děje prostřednictvím elektronické objednávky na www.officity.cz (dále jen „e-shop"). Objednávat je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (s výjimkou případných odstávek e-shopu).

2/ Příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti se zajištěním objednaného zboží (včetně zajištění zboží u dodavatele prodávajícího, pokud není zboží u prodávajícího skladem) a jeho předáním přepravci dle volby kupujícího. Expedice (objednaného zboží) pak znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci. Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech.

3/ Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito OP ve znění platném a účinném v okamžiku podání objednávky a že s nimi souhlasí.

4/ U objednávky podané kupujícím prostřednictvím e-shopu bude nejprve potvrzeno její obdržení, a to na email kupujícího. Prodávající zašle kupujícímu v emailu, kterým bude potvrzeno obdržení objednávky kupujícího, taktéž tyto OP, a to na email kupujícího, z něhož kupující učinil objednávku. Vzorový formulář odstoupení od smlouvy poskytovaný spotřebiteli je k dispozici ke stažení na internetových stránkách prodávajícího www.officity.cz.  

Objednávka odeslaná kupujícím je návrhem na uzavření kupní smlouvy, když kupní smlouva je pak však uzavřena teprve v okamžiku, kdy bude kupujícímu doručen souhlas prodávajícího s uzavřením smlouvy (akceptace návrhu na uzavření smlouvy), kterou pak není pouhé potvrzení o obdržení objednávky. Souhlas prodávajícího s uzavřením smlouvy (akceptace návrhu na uzavření smlouvy) bude kupujícímu zaslána emailem, a to do 7 dnů od obdržení objednávky zaslané kupujícím, popř. bude v této lhůtě kupujícímu sděleno, že s ním prodávající kupní smlouvu neuzavírá (za což se považuje taktéž informace o stornování objednávky či jiná informace, z níž bude zřejmé, že prodávající nemá zájem smlouvu uzavřít a zboží kupujícímu dodat), popř. budou od kupujícího vyžádány další podklady či informace.

Výslovně se uvádí, že se vylučuje aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. na vztahy mezi prodávajícím a kupující.

Prodávající není povinen s kupujícím kupní smlouvu uzavřít, a to zejména (nikoliv však výlučně) zjistí-li skutečnosti uváděné v čl. III. 12 těchto OP.

Prodávající je oprávněn zaslat zákazníkovi emailem text listinné kupní smlouvy a žádat, aby zákazník kupní smlouvu vytiskl a zákazníkem podepsaný výtisk kupní smlouvy zaslal na adresu prodávajícího. V případě, že prodávající takový požadavek vznese, je až zaslání kupujícím podepsaného výtisku kupní smlouvy řádným návrhem na uzavření kupní smlouvy. I takto učiněný návrh na uzavření smlouvy je pak prodávající oprávněn (nikoliv však povinen) akceptovat.

Popř. může prodávající prostřednictvím dopravce dodávajícího zboží předat zákazníkovi již prodávajícím podepsaný výtisk kupní smlouvy a žádat, aby zákazník takový výtisk kupní smlouvy podepsal a ještě před převzetím zboží předal dopravci zpět. V případě uplatnění takovéhoto požadavku ze strany prodávajícího je možné dodání zboží jen prostřednictvím dopravce, který takovouto službu (spočívající v zajištění podpisu kupní smlouvy zákazníkem pře převzetí zboží) poskytuje (aktuálně Česká pošta, s.p.). V takovém případě bude pak kupní smlouva uzavřena tím, že bude dopravci dodávajícímu zboží předán zákazníkem podepsaný výtisk kupní smlouvy.

5/ Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech údajů a náležitostí, které jsou internetovým rozhraním e-shopu požadovány jako povinné, jimiž jsou zejména: specifikace kupujícího, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby a specifikace objednávaného zboží. Některé údaje mohou být webovým rozhraním předvyplněny, když kupující pak zkontroluje správnost a aktuálnost údajů a nesprávné či neaktuální údaje může upravit.

Podáním žádosti o uzavření kupní smlouvy zákazník souhlasí s tím, aby prodávající prověřil jeho platební morálku, a to zejména v registru CERD (provozovaném taktéž prostřednictvím stránek www.cerd.cz), nebo z centrální evidence exekucí vedené Českou exekutorskou komorou.

6/ Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s prodávajícím smlouvu nebo s prodávajícím jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se dále považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku již na základě samotného zápisu v obchodním rejstříku. Má se taktéž za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle zákona.

Kupující, který v rámci objednávky neuvede, že se koupě týká podnikatelské činnosti kupujícího a kde ani z okolností není zřejmé, že se koupě týká podnikatelské činnosti kupujícího, nemá ohledně objednávky postavení podnikatele a má ohledně jakosti zboží při převzetí a práv z vadného plnění nároky podle § 2158 až § 2174 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

7/ Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje uvedení zboží nabízeného prodávajícím, a to zejména včetně názvu a hlavní charakteristiky zboží, ceny zboží a nákladů na jeho dodání. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, pokud není v rámci webového rozhraní uváděna omezená doba platnosti nabídky. Speciální pravidla dále uvedená týkající se zboží označeného „skladem u dodavatele“ či „skladem méně než 5 ks“ či dále uvedené možnosti zrušení objednávky nejsou dotčeny.

Předtím než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit vyplňované údaje, tj. zejména včetně specifikace objednávaného zboží, způsobu dopravy a způsobu úhrady kupní ceny a zároveň zkontrolovat veškeré údaje, které při vyplňování objednávky uvedl.

Pokud nebude výslovně uvedeno něco jiného, pak je zboží dodáváno bez dekoračních doplňků, se kterými je případně v e-shopu zobrazeno. 

Váha, rozměry i ostatní údaje o zboží uváděné v e-shopu (či uváděné v případných katalozích či reklamních nebo jiných písemnostech zveřejněných na e-shopu nebo v provozovnách prodávajícího) se mohou lišit od skutečných údajů, když se sjednává povolená odchylka ± 10 % z uváděných hodnot (když v rámci uváděné odchylky se pak nejedná o vadu zboží).

8/ Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), a to zejména s ohledem na zamezení zlomyslných či nikoliv vážně činěných objednávek.

9/ Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení potvrzené objednávky u zboží označeného i jen pojmem „skladem u dodavatele“ pro případ, že bude zjištěno, že není možné dané zboží u dodavatele zajistit. Kupující bere na vědomí, že takto označené zboží není u prodávajícího skladem a prodávající nemůže, pokud kupujícímu výslovně nepotvrdí něco jiného (např. oznámením o fyzickém zajištění zboží u prodávajícího, apod.), garantovat, že bude zboží schopen dodat.

Kupující bere na vědomí, že s ohledem na zpracovávání objednávek může být zjištěna a v systému e-shopu zobrazena informace o vyprodání zboží, až s určitým časovým prodlením. Zejména (nikoliv však výlučně) ohledně zboží označeného „skladem méně než 5 ks“ tak bere kupující na vědomí, že může dojít k rychlému vyprodání zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení potvrzené objednávky (uzavřené kupní smlouvy) pro případ, že se prodávajícímu nepodaří zajistit zboží tak, aby mohlo být kupujícímu odesláno do 14 dnů ode dne dostupnosti zboží uváděné ohledně daného konkrétního zboží v e-shopu, jinak (pokud není doba dostupnosti zboží ohledně daného konkrétního zboží v e-shopu uváděná), pak do 14 dnů od uzavření smlouvy.

 

10/ Kupující bere na vědomí, že je-li cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu zjevně výrazně nižší, než obvyklá cena obdobného zboží v místě a čase (kdy se může jednat zejména o chybu v psaní, počtech či chybu technického či elektronického zařízení na straně prodávajícího, apod.), není kupní smlouva uzavřena, přestože prodávající potvrdil kupujícímu přijetí objednávky, když prodávající nemá vůli uzavřít kupní smlouvu s takovouto kupní cenou (ani bez určení kupní ceny) za situace, kdy se jedná o uváděnou chybu v psaní, počtech, chybu technického či elektronického zařízení, či jinou takovou chybu na straně prodávajícího. Prodávající si tak vyhrazuje právo na opravu takovýchto tiskových či jiných chyb. Prodávající bude následně o takové skutečnosti kupujícího informovat. Prodávající neodpovídá kupujícímu za újmu takovouto chybou vzniklou.

11/ Prodávající si vyhrazuje právo stanovit množstevní a cenové limity vztahující se k objednávanému zboží, když v takovém případě není možné učinění objednávky kupujícím nad stanovený množstevní či cenový limit.

Množstevní limit může být stanoven zejména s ohledem na obchodní strategii prodávajícího, když může zejména nabízet jen omezené množství zboží každému ze zákazníků, či může podmínit uzavření smlouvy splněním dalších podmínek. Prodávající je v konkrétním případě oprávněn učinit výjimku z množstevního limitu.   

12/ Prodávající je od kupní smlouvy oprávněn odstoupit i v následujících případech (pokud nastane kterýkoliv z případů níže uváděných):

(a) Pokud má oprávněnou pochybnost o identitě kupujícího nebo kupující uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje nebo nedoložil doklady osvědčující jím uváděné údaje nebo pokud kupující neprovedl dodatečné potvrzení objednávky požadované ze strany prodávajícího.

(b) Pokud kupující má neuhrazené splatné závazky z jiného smluvního vztahu s prodávajícím, nebo v minulosti měl neuhrazené závazky po splatnosti vůči prodávajícímu nebo prodávající má konkrétní poznatky o tom, že kupující má závazky po lhůtě splatnosti vůči jiným subjektům nebo je dán důvodný předpoklad, že by kupujícím nebyly řádně plněny závazky ze smlouvy, nebo kupující je veden v dostupných registrech dlužníků jako osoba se závazky po lhůtě splatnosti.

(c) Pokud se jedná o kupujícího, který již dříve porušil smlouvu uzavřenou s prodávajícím (popř. taková skutečnost nastala či vyšla najevo později).

(d) Pokud s kupujícím bylo zahájeno insolvenční řízení, případně byl zahájen výkon rozhodnutí nebo exekuce na majetek kupujícího nebo kupující vstoupil do likvidace.

(e) Pokud není prodávající objektivně schopen z důvodů na straně subdodavatelů nebo jiných třetích osob dodat kupujícímu zboží za sjednanou kupní cenu nebo ve sjednané době nebo době přiměřené.

(f) Pokud se zboží již nevyrábí nebo jej není prodávající schopen od třetích osob zajistit.

(g) Pokud kupující nezaplatil řádně a včas kupní cenu nebo si řádně a včas nepřevzal od prodávajícího zboží.

V případě odstoupení dle výše uváděných písm. (e) a (f) čl. III.12 těchto OP se prodávající zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Nebude-li dohody o dalším postupu dosaženo, nemá kupující vůči prodávajícímu nárok na náhradu újmy způsobené nedodáním původně objednaného zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána poštovní poukázkou na jím uvedenou doručovací adresu.

Z důvodů uváděných výše v čl. III.12 písm. (a) až (f), avšak nikoliv pouze z těchto důvodů, je prodávající taktéž oprávněn objednávku kupujícího nepřijmout a neuzavřít s ním kupní smlouvu.

IV. Dodací podmínky

1/ Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny či v případě splátkového prodeje zaplacením prvé splátky kupní ceny (skutečností, která nastane později).

2/ Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního a daňového dokladu, jako doklad o zakoupení zboží. Faktura je vystavována v případě osobního odběru zboží v okamžiku převzetí zboží, v případě zaslání zboží je faktura v listinné podobě přílohou dodávky nebo může být zaslána kujícímu v elektronické podobě na email kupujícího, s čímž kupující souhlasí.

3/ Zboží, které je skladem, prodávající připraví k expedici nejpozději třetí následující pracovní den po uzavření smlouvy. Pokud prodávající není schopen dodržet termín předání k přepravě dle věty předcházející, je povinen na toto neprodleně upozornit kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou a popř. určit náhradní termín předání předmětu koupě k přepravě.

4/ V případě, kdy není sjednáno hrazení kupní ceny ve splátkách, se zboží odesílá po úplném uhrazení kupní ceny, v případě sjednání hrazení kupní ceny ve splátkách po úplném uhrazení prvé splátky kupní ceny.

Prodávající není povinen zahájit přípravu k expedici (tedy ani zajištění zboží u dodavatele prodávajícího, není-li zboží u prodávajícího skladem) dříve než kupující uhradí v plném rozsahu kupní cenu (v případě hrazení kupní ceny ve splátkách dříve než kupující uhradí v plném rozsahu prvou splátku kupní ceny). Předpokládaná doba dodání zboží (je-li v e-shopu u daného zboží uváděná) tak začíná běžet až poté, co kupující uhradí v plném rozsahu kupní cenu (v případě hrazení kupní ceny ve splátkách poté,co kupující uhradí v plném rozsahu prvou splátku kupní ceny).

5/ Zboží se doručuje dle způsobu zvoleného kupujícím v internetové objednávce, přičemž způsoby doručení jsou následující:

 • osobní odběr,
 • doručení prostřednictvím přepravcem OFFICITY s.r.o.
 • jiné (dle aktuální nabídky prodávajícího, např. zásilková služba, apod.).

Cena za dodání zboží je uváděna vždy u konkrétního způsobu dodání zboží, kupujícím zvoleného, v rámci e – shopu. Ceny za dodání zboží jsou platné pro území České republiky, pro ostatní země je cena dopravy dle aktuálního ceníku konkrétního přepravce. V případě, že kupující požaduje dodání zboží mimo území České republiky, je zároveň povinen se předem (zejména emailem) informovat, zda do konkrétního místa dodání zboží požadovaného kupujícím prodávající dodání zboží poskytuje. Prodávající neumožňuje dodání zboží dobírkou.

Osobní odběr

Zboží lze vyzvednout (je-li taková možnost prodávajícím ohledně daného konkrétního zboží umožňována), v pracovních dnech v rámci otevírací doby v místě provozovny prodávajícího na adrese Fr. Ondříčka 52, 370 11 České Budějovice (popř. je možné, pokud s tím souhlasí obě smluvní strany, dohodnout i jinou dobu předání).

 • Otevírací doba pro osobní odběr:pondělí – pátek (pracovní dny): 08:00-16:00
 • Telefonické spojení:+420 608 222 629
 • Email: officity@officity.cz
 • Provozovna prodávajícího:1011308291

Doručení prostřednictvím České pošty či jiného přepravce (společně dále také jen „přepravce")

Doručení zboží prostřednictvím České pošty (Česká pošta, s.p.) se řídí přepravními podmínkami České pošty, které je kupující povinen respektovat a s nimiž se může seznámit na internetových stránkách www.ceskaposta.cz (a které mohou obsahovat i např. úpravu postupu při nepřevzetí zboží kupujícím), když cena přepravy se však přednostně řídí cenou uvedenou v e-shopu prodávajícího nebo jinak mezi prodávajícím a kupujícím ujednanou. Kupující je povinen seznámit se i s konkrétními přepravními podmínky jiného přepravce, pokud si jej k přepravě zboží zvolí, a tyto respektovat. I zde se však cena přepravy přednostně řídí cenou uvedenou v e-shopu prodávajícího nebo jinak mezi prodávajícím a kupujícím ujednanou. Doručení zboží prostřednictvím České pošty trvá obvykle 1-2 pracovní dny (od expedice objednaného zboží). Prodávající neumožňuje dodání zboží dobírkou.

6/ Pokud je nutné z důvodů na straně kupujícího doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem než bylo sjednáno (zejména než bylo kupujícím uvedeno v objednávce a prodávajícím potvrzeno) je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Cena takového opakovaného nebo náhradního doručení se pak řídí danými sazbami za přepravu. Kupující je povine uhradit i jiné případné zvýšené náklady na doručování zboží, jež by z důvodu na straně kupujícího vznikly.

7/ Pokud je sjednán osobní odběr zboží kupujícím, pak je kupující povinen vyzvednout zboží do 7 dnů poté, co mu bude doručené oznámení o možnosti vyzvednutí zboží. Pokud je sjednáno dodání zboží na místo určené kupujícím v objednávce, pak je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při jeho dodání (prodávajícím či přepravcem), je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskutečněné dodání zboží ve výši dle sazeb přeprav a montáží a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

8/ Pokud je dodání zboží prováděno na adresu určenou kupujícím, pak se jedná o dodání před první vchodové dveře daného objektu. Zákazník má povinnost v objednávce zboží upozornit prodávajícího na případné překážky bránící bezproblémového příjezdu k danému objektu a zaparkování před daným objektem.

9/ Je-li kupujícím spotřebitel, není sice povinen při převzetí zboží toto zkontrolovat, ovšem provedení kontroly stavu zásilky za přítomnosti přepravce (zejména neporušenost pásky na krabici, poškození krabice apod.) mu prodávající doporučuje. V případě zjištění poškození obalu zásilky, neúplnosti zásilky či zjevného poškození zásilky provede kupující reklamaci přímo u přepravce.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou zejména tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Při odmítnutí převzetí poškozené zásilky je nezbytné pořídit fotodokumentaci, která poškození zásilky zadokumentuje.

Pokud poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a zajistit fotodokumentaci poškození zásilky. Neučiní-li kupující námitky při převzetí zboží, pak podpisem dodacího listu (jiného případného dokladu o převzetí zboží) potvrzuje, že obal zboží nejevil známky poškození, že zásilka nebyla neúplná ani zjevně poškozená. 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je také kupující povinen vždy neprodleně oznámit e-mailem na adresu officity@officity.cz. Až dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

10/ Je-li kupujícím podnikatel, je povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat. Zjistí-li kupující podnikatel zjevné vady zboží, je povinen to ihned oznámit prodávajícímu a osobě provádějící přepravu zboží a není povinen zboží od osoby provádějící přepravu zboží převzít. Pokud kupující podnikatel neoznámil prodávajícímu zjevné vady zboží ihned po jejich zjištění a zboží od přepravce převzal, má se za to, že zboží bylo v okamžiku převzetí kupujícím podnikatelem bez zjevných vad. Jiné než zjevné vady zboží, je kupující podnikatel povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do tří (3) pracovních dnů od zjištění vad zboží.

11/ Montáž lze objednat dodatečně, telefonicky, emailem nebo osobně na pobočce Fr. Ondříčka 52, 370 11 České Budějovice .

V. Platební podmínky

1/ Za zboží či služby je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Kupní cenou se rozumí také náklady spojené s balením a dodáním zboží, pokud není výslovně uvedeno jinak (to znamená, že balné prodávající, není-li výslovně uvedeno jinak, neúčtuje).

 

2/ Kupní cena může být hrazena buď v celém rozsahu jednorázově nebo kupní cena hrazená ve splátkách, pokud prodávající takovou možnost v konkrétním případě poskytuje. Pokud je prodávajícím poskytována možnost uhradit kupní cenu ve splátkách, pak je taková možnost poskytována bez úroku (tj. za hrazení kupní ceny ve splátkách není prodávajícím účtován žádný úrok) a jakékoli jiné úplaty, s tou případnou výjimkou, že prodávající je oprávněn účtovat úhradu účelně vynaložených nákladů přímo spojených se zajištěním možnosti úhrady kupní ceny ve splátkách. O výši takových účtovaných účelně vynaložených nákladů přímo spojených se zajištěním možnosti úhrady kupní ceny ve splátkách by byl kupující před uzavření kupní smlouvy informován.

 

3/ Jednorázovou platbu kupní ceny (tj. kdy není sjednáno hrazení kupní ceny ve splátkách) a prvou splátku kupní ceny v případě splátkového prodeje je kupující oprávněn zaplatit prodávajícímu následujícími způsoby (když způsob úhrady jednorázové platby kupní ceny zvolí kupující již při činění objednávky):

 • platba v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího na adrese Ondříčka 52, 370 11 České Budějovice (pokud prodávající umožňuje úhradu kupní ceny až při převzetí zboží)
 • platba na účet prodávajícího
 • jiným způsobem aktuálně prodávajícím v rámci e-shopu nabízeným.

 

4/ Jednorázová platba kupní ceny je splatná:

(a) Je-li sjednáno, že platba bude hrazená při převzetí zboží, pak je kupní cena splatná v hotovosti při převzetí zboží.

(b) Při bezhotovostní platbě do 7 (sedmi) dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li ujednáno jinak. V případě bezhotovostní platby je závazek k úhradě kupní ceny je splněn okamžikem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.

 

5/ V případě splátkového prodeje se prvá splátka kupní ceny hradí (není-li sjednáno jinak) před dodáním zboží zákazníkovi způsobem dle čl. V. odst. 4/ těchto OP a následující splátky kupní ceny jsou stanoveny jako měsíční. Měsíční splátky začnou být účtovány za období počínaje měsícem následujícím po uzavření smlouvy a budou splatné do 10tého dne každého kalendářního měsíce k němuž se daná splátka vztahuje. Prodávající má právo v případě, kdy bude kupující o více než 7 dnů v prodlení s úhradou kterékoliv splátky kupní ceny, uplatnit nárok na okamžité splacení (okamžité zesplatnění) veškerých dosud neuhrazených splátek kupní ceny, když kupující je v takovém případě povinen uhradit veškeré doposud neuhrazené splátky kupní ceny (pokud nebyly splatné již dříve) do 10 dnů od prodávajícím učiněného zesplatnění. Právo prodávajícího odstoupit od smlouvy není dotčeno.

 

6/ Prodávající není v žádném případě povinen vydat kupujícímu zboží před tím, než dojde k úplné úhradě jednorázové platby kupní ceny (či v případě splátkového prodeje před zaplacením prvé splátky kupní ceny).

 

7/ V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny či její části je prodávající oprávněn požadovat úroky z prodlení v zákonné výši. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny či její části je prodávající zároveň oprávněn kdykoliv a bez dalšího (zejména bez předcházející výzvy k dodatečné úhradě kupní ceny) od kupní smlouvy odstoupit.

 VI. Odpovědnost za vady zboží, uplatnění práv z reklamace zboží a záruka

1/ Odpovědnost prodávajícího za vady vůči kupujícímu se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ust. § 2099 a následujícími občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a jde-li o kupujícího spotřebitele taktéž § 2161 a následujícími občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

2/ Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, a v případě odevzdání věci kupujícímu spotřebiteli, je tomuto věc odevzdána až tehdy, kdy mu věc předá dopravce. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

3/ Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

4/ Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal:

(a)    Má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

(b)    Se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

(c)    Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

(d)    Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

(e)    Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v případě kupujícího spotřebitele v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se v případě kupujícího spotřebitele ustanovení o záruce za jakost. Ustanovení předcházejících dvou vět se nepoužijí u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, ani vyplývá-li to z povahy věci.

Nemá-li zboží uváděné vlastnosti, může kupující spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

5/ Kupující, jež není spotřebitel, nemá nároky podle čl. VI.4 těchto OP, avšak je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:

(a)    na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

(b)    na odstranění vady opravou zboží,

(c)    na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

(d)    odstoupit od smlouvy.

 

6/ Kupující, jež není spotřebitel, nemá nároky podle čl. VI.4 těchto OP, avšak je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné (tj. jiné než nepodstatné) vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající jinou než nepodstatnou vadu věci včas nebo jinou než nepodstatnou vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7/ Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní (to vše tehdy, má-li kupující právo požadovat odstranění vady), může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě, kdy je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy.

8/ Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

9/ Podstatné porušení smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Veškerá ostatní porušení smlouvy se považují za nepodstatná. Za „opakované vyskytnutí vady po opravě“ se v případě reklamace kupujícího spotřebitele považuje výskyt této vady po jejích alespoň dvou předchozích opravách, pod podmínkou, že se jedná o výskyt a opravu stejné vady. Za „větší počet vad“ se v případě reklamace kupujícího spotřebitele považují současně alespoň tři odstranitelné vady, pod podmínkou, že každá jednotlivá vada brání řádnému užívání zboží.

10/Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Fr. Ondříčka 52, 370 11 České Budějovice, popř. emailem na adrese officity@officity.cz. Prodávající může umožňovat učinit reklamaci i jiným způsobem. V případě některého konkrétního zboží může být kupující oprávněn uplatit reklamaci také u třetí osoby, a to většinou u regionálního zástupce výrobce. O tom by prodávající kupujícího na svých internetových stránkách informoval.   

Pokud je v potvrzení o právech z vad (záručním listě) uvedena třetí osoba určená k opravě zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatňuje kupující spotřebitel reklamaci u této třetí osoby určené k provedení opravy.

Kupující může vadné zboží k reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího Fr. Ondříčka 52, 370 11 České Budějovice, Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). Doporučujeme přiložit též kopii nákupního dokladu, a znovu (když vada musí být popsána zejména v samotné reklamaci) i podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Pokud bylo zboží již v minulosti reklamováno, doloží kupující též doklad o předcházející reklamaci.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou byla reklamace vyřizována. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou věci, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba vyřizování reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí reklamované věci do dne vyřízení reklamace, nikoliv do vyzvednutí věci kupujícím. O vyřízení je zákazník informován e-mailem případně jiným způsobem.

11/ Kupující je při uplatnění reklamace povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží, které je nezbytně nutné k posouzení vad zboží. Kupující je při uplatnění reklamace povinen prodávajícímu prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, a to alespoň předložením kopie dokladu o zakoupení zboží (faktury) nebo jiným věrohodným způsobem.

12/ Po uplatnění reklamace je prodávající povinen rozhodnout o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží. V provozovně prodávajícího musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Reklamace včetně odstranění vad musí být prodávajícím vyřízena v následujících lhůtách:

(a)    v případě kupujícího spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,

(b)    v případě kupujícího podnikatele nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,

(c)    případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.
Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

13/ K zamezení pochybnostem se uvádí, že vadu plnění prodávajícího nepředstavuje žádná z následujících situací:

- rozdíly v barevných odstínech mezi jednotlivými komponenty nábytku, nepodstatné posuny symetrie mezi dřevěnými letokruhy a přírodní vměstky, jako jsou např. skvrny, body, zdravé suky, atd., které jsou důsledkem přírodní povahy materiálu,

- drobné rozdíly v barevných odstínech mezi jednotlivými výrobci světelných zdrojů (jedná-li se o tentýž typ světelného zdroje či jeho adekvátní náhradu) nebo z důvodu různého stáří jednotlivých světelných zdrojů,

- barvy textilií jsou nevýznamně rozdílné v porovnání s barvami vzorkových ústřižků a vzorků (takové mírné rozdíly mohou být způsobeny použitím materiálů z jiných šarží),

- nevýznamné rozdíly ve struktuře, hrubosti, pevnosti, tloušťce, vzoru či jiných vlastnostech textilie oproti vzorovým ústřižkům a jiným vzorkům,

- odchylky či změny v barvě (či tónu barvy), vzoru, struktuře, tloušťce či jiných vlastnostech zboží z přírodních materiálů (zejména kůže a dřevo), které jsou důsledkem přírodní povahy materiálu,

- vrypy, škrábance, puchýře a jiné vady skleněných vrchních desek, které nejsou vidět ze vzdálenosti 1 m při pohledu pod úhlem 60 stupňů; sklo bude posuzováno v rozptýleném denním světle (intenzita přibližně 5000 lux) proti jednotnému pozadí a prostým okem,

- nestejnoměrnosti a přirozené vlastnosti kůže,

- specifický pach kůže (který může být intenzivní zejména pokud je mnoho kožených produktů shromážděno v malém a uzavřeném prostoru).

14/ Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží v délce uváděné v e-shopu u každého konkrétního nabízeného zboží (když spotřebiteli je však poskytována vždy minimálně záruka v rozsahu stanoveném právními předpisy).  Zárukou za jakost, je-li tato prodávajícím v konkrétním případě poskytována, se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

15/ Záruka se však nevztahuje na světelné zdroje, baterie ani elektronické vybavení svítidel.

16/ Ve všech případech, kdy je prodávajícím poskytovaná záruka nad rámec zákonné záruky vyplývající z právních předpisů je záruka zachována a kupující může nároky z poskytnuté záruky uplatnit pouze za splnění následujících podmínek:

- při užívání dodaného plnění musí být respektovány technické normy a dále i doporučení uvedená v předaných dokumentech, zejména např. (vždy pouze pokud byly konkrétní uváděné dokumenty předány) v záručních manuálech, návodech k použití, záručních listech a apod.,

- při opravách budou použity výhradně součástky doporučené prodávajícím,

- veškeré vady či poškození v záruční době kupující bez zbytečného odkladu oznámí prodávajícímu.

17/ Záruka se nevztahuje a prodávající neodpovídá z titulu záruky zejména za vady:

- na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

- způsobené nevhodným zacházením, neodbornou či nedostatečnou údržbou,

- způsobené prodávajícím neschválenými úpravami výrobku (konstrukce, zapojení atd.),

- vzniklé vnějšími mechanickými nebo chemickými vlivy a poškozením (včetně např. poškození povrchové úpravy poškrábáním, vrypy, působením žíravin apod., poškození laku způsobené nesprávnou údržbou a ošetřováním včetně použití agresivních či nevhodných čisticích prostředků, leštěnek apod.)

- způsobené násilným překonáním zamykacích dílů nebo vzniklé v souvislosti s ním,

- způsobená havárií nebo živelní pohromou (požár, zaplavení apod.),

- způsobené používáním v podmínkách, které neodpovídají podmínkám stanoveným prodávajícím či podmínkám obvyklým (např. přetížení polic či výsuvů, instalace výrobku v nevhodném prostředí – i krátkodobě apod.),

- způsobené vystavením extrémním podmínkám (agresivní prostředí, prašnost apod.),

- způsobené nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží takovým způsobem, který je v rozporu s dokumentací výrobce zboží nebo přiměřeným způsobem odpovídajícím běžnému užívání zboží, nebylo–li při uzavření smlouvy sjednáno, že zboží bude užíváno způsobem zvláštním,

- vzniklé nerespektováním pokynů uvedených v záručních manuálech, návodech k použití, záručních listech a dalších předaných dokumentech,

- na změny povrchu (barvy, odstínu, struktury) způsobené slunečním svitem,

- vady způsobené použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám přiměřeným běžnému užívání zboží (včetně např. podnebných či jiných podmínek,

- na vady způsobené korozí, způsobenou umístěním výrobků v nevhodných prostorách (např. v exteriéru, ve vlhkém či agresivním prostředí atd.),

- na vady nebo poškození, které byly důvodem pro snížení ceny v okamžiku zakoupení výrobku či nabízení výrobku za sníženou cenu,

- u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,

- na drobné rozdíly v barevných odstínech mezi jednotlivými výrobci světelných zdrojů (jedná-li se o tentýž typ světelného zdroje či jeho adekvátní náhradu) nebo z důvodu různého stáří jednotlivých světelných zdrojů

- poškození nebo vady zboží způsobené montáží nebo uvedením věci do provozu způsobené kupujícím nebo třetí osobou provádějící pro kupujícího montáž nebo uvedení věci do provozu,

- na vlastnosti předmětu plnění vyplývající z technických vlastností použitých přírodních materiálů (zejména např. • změny povrchové kresby u dřevěné konstrukce či jejích charakteristických vlastností, změna barvy nebo rýhy vzniklé přirozeným způsobem v důsledku stárnutí materiálu; • vzniklé rozdíly v barevných odstínech mezi jednotlivými komponenty nábytku, nepodstatné posuny symetrie mezi dřevěnými letokruhy a přírodní vměstky, jako jsou skvrny, body, zdravé suky, atd., které jsou důsledkem přírodní povahy materiálu, • situace, kdy kůže změnila svůj vzhled [tedy změnila barvu nebo se objevily skvrny, změna barvy materiálu] následkem kontaktu s jinými materiály s nedokonale fixovanou barvou; migrace barviva do vnitřní struktury kůže je přirozeným jevem tohoto materiálu a může vést k nevratným efektům, jako jsou skvrny a změny barvy).

18/ Na žádost kupujícího je prodávající povinen potvrdit kupujícímu spotřebiteli v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění (vystavit záruční list). V potvrzení uvede prodávající i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

19/ Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 2. b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 3. c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

20/ Pokud není výslovně sjednáno nebo prodávajícím výslovně uvedeno něco jiného, pak je prodávané zboží určené pro použití v domácnosti (a nikoliv pro užití komerčních provozů, tj. zejména nikoliv pro užití v hotelových, restauračních či obdobných provozech). Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku nadměrné zátěže či intenzivního používání zboží (zejména v případě, že je zboží pro domácí užití používáno v komerčních provozech).

VII. Bezpečnost a ochrana informací

1/ Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je zveřejněn na internetových stránkách www.officity.cz.

VIII. Závěrečná ustanovení

1/ Tyto OP platí ve znění uvedeném v internetovém obchodě umístěném v rámci internetové prezentace společnosti OFFICITY s.r.o. na internetové adrese http://www.officity.cz/.............../ v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto OP ve znění platném v den odeslání objednávky. Uzavření kupní smlouvy bez souhlasu s OP prodávajícího není možné. Prodávající předem vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, když prodávající si vyhrazuje, že veškeré změny, dodatky nebo odchylky jím musí být výslovně schváleny. Prodávající zároveň vylučuje přijetí nabídky, které by kupující učinil s odkazem na obchodní podmínky, které by se od textu nabídky prodávajícího lišily, či jej doplňovaly. 

2/ Kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu 10 let od data jejího splnění a je přístupná u prodávajícího na základě předchozího požadavku kupujícího, provedeného telefonicky, elektronickou poštou či doporučeným dopisem.

3/ Prodávající nenese odpovědnost za ušlý zisk ani přímé či nepřímé škody či újmy způsobené použitím informací uvedených na webových stránkách. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku užití webových stránek v rozporu s jejich určením.

4/ V případě porušení podstatných smluvních povinností odpovídá prodávající kupujícímu podnikateli pouze za újmu, která vznikla úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců. V případě porušení nepodstatných smluvních povinností odpovídá prodávající kupujícímu podnikateli pouze za újmu, která vznikla zaviněním prodávajícího, jeho statutárních orgánů nebo zaměstnanců, přičemž neodpovídá za ušlý zisk. V obou případech odpovídá prodávající za újmu do výše typické újmy, kterou bylo možno předvídat při uzavření kupní smlouvy, maximálně však do výše dvojnásobku kupní ceny zboží, jehož se týká porušení povinností prodávajícího (kde taková částka se zároveň sjednává jako maximální horní limit výše předvídatelné újmy, která může kupujícímu podnikateli vzniknout). Prodávající není povinen hradit kupujícímu podnikateli v žádném případě újmu nad rámec újmy předvídatelné. Výše uvedenými ujednáními čl. VIII.4 těchto OP nejsou dotčena případná zákonná či jiná smluvní ustanovení, která by stanovila odpovědnost prodávajícího za újmu v menším rozsahu, když ujednání předcházejících vět odpovědnost prodávajícího za újmu limituje, avšak nesměřuje k jejímu rozšíření nad zákonný rámec či nad rámce jiných smluvních ustanovení.

5/ V případě jakýchkoliv ustanovení o smluvní pokutě dle smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí, že není jakýmkoliv způsobem dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta (a to i v rozsahu, v němž škoda nepřesahuje smluvní pokutu). Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost, jejíž porušení je smluvní pokutou sankcionováno. Kromě smluvních pokut případně uvedených konkrétně již v těchto OP (tj. kromě smluvních pokut, kde je již v těchto OP uvedena zajišťovaná povinnost a sazba smluvní pokuty) trvá prodávající na tom, aby veškeré další smluvní pokuty byly sjednány písemně.

6/ Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za kupujícím na třetí osobu. Kupující podnikatel je oprávněn postoupit kterékoli své pohledávky za prodávajícím na třetí osobu pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem prodávajícího.

7/ Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem řeší obecné soudy. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem řeší obecné soudy České republiky, když se sjednává místní příslušnost věcně příslušného soudu v Českých Budějovicích (tj. Okresního soudu v Českých Budějovicích ve věcech, v nichž jsou v prvém stupni příslušné okresní soudy, a Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věcech, v nichž jsou v prvém stupni příslušné krajské soudy). Dále ještě pro případ sporů s mezinárodním prvkem se sjednává, bez ohledu na to, zda kupujícím je podnikatel či nikoliv, příslušnost soudů České republiky, když se sjednává místní příslušnost věcně příslušného soudu v Českých Budějovicích (tj. Okresního soudu v Českých Budějovicích ve věcech, v nichž jsou v prvém stupni příslušné okresní soudy, a Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věcech, v nichž jsou v prvém stupni příslušné krajské soudy).Zákazník, který uzavřel kupní smlouvu v postavení spotřebitele, může v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb.,  o ochraně spotřebitele, řešit spory vyplývající z kupní smlouvy i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (s adresou internetových stránek www.coi.cz).

8/ Doručovacími adresami pro veškerou písemnou korespondenci (dále také jen „doručovací adresy“) jsou následující adresy: prodávající - Fr. Ondříčka 52, 370 11 České Budějovice, kupující - adresa kupujícího uvedená kupujícím v objednávce. Výše uvedené doručovací adresy mohou být měněny jednostranným oznámením příslušné smluvní strany (když v případě prodávajícího je dostatečné i zveřejnění nové doručovací adresy na internetových stránkách prodávajícího www.officity.cz) s tím, že takováto změna se stane vůči druhé ze smluvních stran účinnou desátým dnem po doručení takového oznámení příslušné smluvní straně (v případě změny zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího www.officity.cz desátým dnem po takovém zveřejnění). Pokud neučiní smluvní strana oznámení o změně doručovací adresy, není oprávněna namítat, že si na dříve uváděné doručovací adrese již poštovní zásilky nepřebírá, když účinky doručení jsou tak na dříve uváděné doručovací adrese zachovány. V případě písemných zpráv zasílaných provozovatelem poštovních služeb se zásilka považuje za doručenou taktéž marným uplynutím lhůty pro převzetí uložené zásilky, a to i pokud by se adresát o takové zásilce nedozvěděl, když je povinností smluvní strany zajistit si přijímání zásilek tak, aby si doručované zásilky řádně převzala (zejména za využití institutu zmocněnce pro doručování pošty, kterého je smluvní strana povinna ustanovit v případech, kdy nemá možnost si zásilky po dobu nejméně deseti dnů přebírat). Pokynem odesílatele však nesmí být zkracována úložní lhůta zásilky. Ujednáním dle předchozích vět nejsou nijak dotčeny jiné prostředky, kterými lze prokázat doručení písemné zásilky druhé smluvní straně ani ustanovení zákona, na jejichž základě by byla případně listina považována za doručenou již dříve (zejména na základě toho, že se doručovaná zásilka dostala do dispozice adresáta). Kupující souhlasí s tím, že s ním může prodávající komunikovat taktéž zasíláním emailových zpráv na emailovou adresu užitou kupujícím k odeslání objednávky.

9/ V případě, že budou zrušeny právní předpisy, na které se tyto OP odvolávají, bude se smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídit těmito OP v rozsahu, který je dovolený podle právních předpisů, které nahradí zrušené právní předpisy.

10/ Kupující je podle zákona č. 477/2001 Sb. o obalech oprávněn v každé provozovně prodávajícího vrátit obalový materiál od zakoupeného zboží (jinak je kupující povinen zajistit na vlastní náklady řádnou likvidaci obalového materiálu). 

11/ Pokud se spor mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu určenému k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, Oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00, internetové stránky: www.adr.coi.cz, email: adr@coi.cz

12/ Dozor nad dodržováním povinností prodávajícího podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

13/ Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2020 . Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění (když na již učiněné objednávky však nemá následná změna obchodních podmínek vliv).